Rekrutacja 2020/2021


Rekrutacja na r. szk. 2020/2021 będzie odbywać się w systemie elektronicznym

Uwaga Kandydaci!
Od 26 czerwca do 10 lipca w szkole pierwszego wyboru można składać świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Przed dostarczeniem świadectwa do szkoły należy oceny ze świadectwa wpisać do elektronicznego systemu rekrutacji.

1. Terminy postępowania rekrutacyjnego wyznaczone przez MEN
1.1. Najważniejsze terminy: >pobierz<
1.2. Kompletna tabela: >pobierz<

2. Materiały do pobrania
2.1. Ważne informacje dotyczące rekrutacji >pobierz<
2.2. Zasady rekrutacji >pobierz<
2.3. Informator – oferta edukacyjna >pobierz<
2.4 Zasady rekrutacji – materiał MKO >pobierz<
2.5 Przewodnik dla rodziców – materiał MKO >pobierz<
2.6 Zasady rekrutacji – materiał OP – Starostwa Powiatowego >pobierz<
2.7 Link do Systemu Elektronicznej Rekrutacji
https://garwolin.edu.com.pl/kandydat
2.8 Instrukcja obsługi: rejestracja kandydata >pobierz<
2.9 Podręcznik kandydata >pobierz<

Pokaz Systemu ER

 

3. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO SZKOŁY
na potrzeby procesu rekrutacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 94.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL- RODO

informuje się, że :

1. Administratorem Pani/Pana i Pani/Pana dziecka danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Długa 35 tel. 25 682 27 54 e-mail sekretariat@logarwolin.edu.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Garwolinie jest możliwy pod adresem email: starostwo@garwolin-starostwo.pl

3. Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c RODO  w celu realizacji obowiązku prawnego w związku realizacja zadań ustawowych określonych w przepisach, w szczególności ustawy – Prawo Oświatowe związanych z realizacją zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

4. Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka będą przechowywane będą przez okres nauki ucznia w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie, a po jego zakończeniu zgodnie z przepisami. W przypadku nie zakwalifikowania się do I Liceum  Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie dokumenty aplikacyjne można odebrać do 31 sierpnia 2019 r., po tym czasie zostaną trwale zniszczone.

 5. Posiada Pani/ Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych na przetwarzanie danych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie.

7. W przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obowiązkowe.

8. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne oraz podmioty uprawnione z umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.


Autor: