Rekrutacja 2020/2021


Postępowanie rekrutacyjne 2020

Uwaga Kandydaci!
Najnowsza informacja dotycząca list kandydatów (kliknij, aby przeczytać).

1. Terminy postępowania rekrutacyjnego wyznaczone przez MEN
1.1. Najważniejsze terminy: >pobierz<
1.2. Kompletna tabela: >pobierz<

2. Materiały do pobrania
2.1. Ważne informacje dotyczące rekrutacji >pobierz<
2.2. Zasady rekrutacji >pobierz<
2.3. Informator – oferta edukacyjna >pobierz<
2.4 Zasady rekrutacji – materiał MKO >pobierz<
2.5 Przewodnik dla rodziców – materiał MKO >pobierz<
2.6 Zasady rekrutacji – materiał OP – Starostwa Powiatowego >pobierz<
2.7 Link do Systemu Elektronicznej Rekrutacji
https://garwolin.edu.com.pl/kandydat
2.8 Instrukcja obsługi: rejestracja kandydata >pobierz<
2.9 Podręcznik kandydata >pobierz<

Pokaz Systemu ER

 

3. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO SZKOŁY
na potrzeby procesu rekrutacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 94.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL- RODO

informuje się, że :

1. Administratorem Pani/Pana i Pani/Pana dziecka danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Długa 35 tel. 25 682 27 54 e-mail sekretariat@logarwolin.edu.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Garwolinie jest możliwy pod adresem email: starostwo@garwolin-starostwo.pl

3. Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c RODO  w celu realizacji obowiązku prawnego w związku realizacja zadań ustawowych określonych w przepisach, w szczególności ustawy – Prawo Oświatowe związanych z realizacją zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

4. Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka będą przechowywane będą przez okres nauki ucznia w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie, a po jego zakończeniu zgodnie z przepisami. W przypadku nie zakwalifikowania się do I Liceum  Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie dokumenty aplikacyjne można odebrać do 31 sierpnia 2019 r., po tym czasie zostaną trwale zniszczone.

 5. Posiada Pani/ Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych na przetwarzanie danych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie.

7. W przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obowiązkowe.

8. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne oraz podmioty uprawnione z umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.


Autor: