Listy kandydatów 2020


Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną podane do wiadomości (wywieszone w budynku szkoły oraz opublikowane na stronie internetowej szkoły) 12 sierpnia 2020 r. o godz. 12.00.

Od 13 do 18 sierpnia br. (do godz. 15.00) w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia:
– oryginału świadectwa ukończenia szkoły;
– oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. 
Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

Należy również złożyć:

3. 2 fotografie legitymacyjne (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Tagi: