Categories
Aktualności

Deklaracja o dostępności

I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności dotyczy strony https://logarwolin.edu.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część zdjęć z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 • TAB – przejście do kolejnego elementu,
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu.

Data publikacji strony internetowej: 2007 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 22.07.2019 r.

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020 r.

Kontakt i informacje zwrotne:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Dariusz Papiernik i Agnieszka Brych.

adres poczty elektronicznej:

 • sekretariat@logarwolin.edu.pl
 • telefon: 25 682 27 54

Na powyższy adres można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi
na brak zapewnienia dostępności.

Skargi i odwołania

Każdej osobie przysługuje prawo wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji
w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl


Dostępność architektoniczna

Budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie mieści się przy ulicy Długiej 35 w Garwolinie.

Do budynku prowadzą cztery wejścia:

 • Wejście główne do budynku od ulicy Długiej, konieczność pokonania schodów na wyższe piętra brak możliwości skorzystania z podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 • Wejście do budynku od strony boiska dla uczniów szkoły, konieczność pokonania schodów
  na wyższe piętra, brak możliwości skorzystania z podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 • Wejście do budynku od strony siłowni zewnętrznej, konieczność pokonania schodów, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 • Wejście do budynku od ulicy Senatorskiej dla uczniów, konieczność pokonania schodów na wyższe piętra brak możliwości skorzystania z podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Budynek posiada parter i 2 piętra. W budynku nie ma windy i podjazdów dla osób na wózkach inwalidzkich. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.


Strona używa plików Cookies.
Skip to content