RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych jest  I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie.
  Adres:  ul. Długa 35, 08-400 Garwolin.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem poczty elektronicznej: starostwo@garwolin-starostwo.pl lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie, p. 218 (II piętro).
 3. Dane osobowe przetwarzane są na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO –  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.
 6. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. W przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obowiązkowe.

Klauzula dotycząca rekrutacji nauczycieli i pracowników

Administratorem Danych Osobowych jest  I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (kontakt: ul Długa 35, 08-400 Garwolin, tel. 0-25 682 27 54).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych –  Bogucka Luiza; tel. 0-25 684 25 21; adres e-mail: starostwo@garwolin-starostwo.pl

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia przesłania CV.

Pozostawionych osobiście w sekretariacie szkoły oraz przesłanych pocztą e-mail CV szkoła nie będzie odsyłała tylko zostaną trwale zniszczone po 3 miesiącach od dnia przesłania.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Długa 35, 08-400 Garwolin, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Długa 35, 08-400 Garwolin na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Klauzula informacyjna dla kandydata do szkoły na potrzeby procesu rekrutacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 94.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL- RODO

informuje się, że : 

1. Administratorem Pani/Pana i Pani/Pana dziecka danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Długa 35 tel. 25 682 27 54 e-mail sekretariat@logarwolin.edu.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Garwolinie jest możliwy pod adresem email :starostwo@garwolin-starostwo.pl . 

3. Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu realizacji obowiązku prawnego w związku realizacja zadań ustawowych określonych w przepisach, w szczególności ustawy – Prawo Oświatowe związanych z realizacją zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

4. Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka będą przechowywane będą przez okres nauki ucznia w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie, a po jego zakończeniu zgodnie z przepisami. W przypadku nie zakwalifikowania się do I Liceum  Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie dokumenty aplikacyjne można odebrać do 31 sierpnia 2019 r., po tym czasie zostaną trwale zniszczone. 

5. Posiada Pani/ Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych na przetwarzanie danych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie.

7. W przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obowiązkowe.

8. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne oraz podmioty uprawnione z umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Klauzula informacyjna RODO dotycząca danych osobowych w związku z realizacją nauczania zdalnego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych- dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych Pani/Pana/ucznia w związku z nauczaniem zdalnym jest –

I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,

ul. Długa 35, 08-400 Garwolin,

tel./ fax 25 628-27-54/ 25 682-33-08

 • Inspektor Ochrony Danych – dane kontaktowe

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz realizacji swoich praw:

 • telefonicznie: (0 – 25) 684 25 21
 • e – mail: starostwo@garwolin-starostwo.pl
 • w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie p. nr 218, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin
 • listownie: na adres siedziby administratora
 • Cel przetwarzania  i podstawa prawna

Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w formie zdalnego nauczania.

             Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych oraz danych osobowych ucznia jest:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.,
 2. Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.,
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,
 4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19

              co stanowi  o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych  na podstawie art.6 ust.1 lit. c oraz lit. e RODO

 • Okres przetwarzania danych

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Dane będą przetwarzane przez czas nauki zdalnej oraz przez czas wynikający z przepisów dziedzinowych

 • Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać
z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązku nauki

w formie zdalnej np. : Google ( pakietu G Suite dla Szkół i Uczelni ), Ministerstwo Edukacji Narodowej

(e-podręczniki) oraz niezależni administratorzy danych osobowych z którymi administrator zawarł umowę lub realizuje usługi na podstawie przepisów prawa.

 • Kategorie danych osobowych

Dane osobowe uczniów dla potrzeba zdalnego nauczania przetwarzane będą w zakresie

 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. dane kontaktowe, adres poczty elektronicznej,
 3. informacje dotyczące uczęszczania ucznia do szkoły, nazwie i adresie szkoły oraz oddziale i klasie do których uczęszcza uczeń,
 4. nr telefonu kontaktowego,
 5. wizerunek, głos
 6. nazwa użytkownika komunikatora lub innego środka komunikacji elektronicznej.
 • Prawa osób, których dane dotyczą:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO- w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 21 RODO

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych lub danych dziecka narusza przepisy RODO. Wskazane żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres Administratora lub adres Inspektora Ochrony Danych wskazany powyżej.

 • Profilowanie danych i zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Pani/Pana/ucznia w związku z nauczaniem zdalnym dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.

 • Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego.

Dane osobowe ucznia w związku z nauką zdalną mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy
w związku z korzystaniem przez szkołę z Pakietu G Suite dla Szkół i Uczelni.

Strona używa plików Cookies.
Skip to content